ហាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាស (––សៈ ) ន. (សំ. បា. ) សំណើច , ការ​សើច​សប្បាយ ;​ សេចក្ដី​រីករាយ (ហសនៈ ) ។ ហាសការណ៍ ហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បាន​សើច, ឲ្យ​កើត​សេចក្ដី​រីករាយ ។ ហាសចិត្ត ចិត្ត​រីករាយ ។ ហាសភាព ភាវៈ​ឬ​ដំណើរ​សើច​សប្បាយ​ឬ​រីករាយ ។ ហាសវត្ថុ រឿង​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បាន​សើច , រឿង​សើច , រឿង​កំប្លែង ។ល។