ហាស!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាស ! ឧ. សូរ​សើច​សប្បាយ​ឬ​សើច​ចំអក : សើច​ហាស ! ឬ សើច​ហាស​ៗ , សើច​ហាស​ហាស ។