ហាសកថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) comedy, comédie នាដកអក្សរសិល្ប៍មួយប្រភេទ ដែកកវី អ្នកនិពន្ធ តាក់តែងជារឿងល្ខោនដែលដំណើររឿងប្រកបដោយឈុត ឆាក កំប្លុកកំប្លែង ធ្វើឱ្យអ្នកអាន អ្នកស្ដាប់ផ្ទុះសំណើច។