ហាសរស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) comic, comique តម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ដោយកវី អ្នកនិពន្ធ ចេះបង្ហាញសកម្មភាពកំប្លុកកំប្លែងធ្វើឱ្យអ្នកអាន អ្នកស្ដាប់ សើចសប្បាយរីករាយ។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងធនញ្ជ័យ ធនញ្ជ័យរើសអាចម៍សេះ ច្រកថង់យាមយកទៅជូនសេដ្ឋីកណ្ដាលចំណោមមន្ត្រី។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងអាឡេវ អាឡេវចាប់ម៉ែឪវារៀបការ ដើម្បីបានស៊ីនំគម នំអន្សម...។