ហាសហឺយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​កណ្តាស់​ខ្លាំង ។