ហាហា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) គន្ធ័ព្វ ។ ឧ. ពាក្យ​បន្លឺ​ដោយ​អស្ចារ្យ​ឬ​ដោយ​មាន​សេចក្ដី​ទុក្ខ​ព្រួយ​ខ្លាំង (ព. កា. ឬ ព. ទេ. ; ត្រូវ​នឹង​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថា យី !, យីអើ !, យីអើ ហ្ន៎ !, ឰ !, ឰយា !) ។ ហាហាការ ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ទុក្ខ​ព្រួយ​ខ្លាំង; ការ​នាំ​ឲ្យ​កើត​កោលាហល, ឲ្យ​ជ្រួល​ជ្រើម ។