ហា៎្ន!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ណ៎ះ ! ឬ ណា៎ !) ។