ហិកតូ-

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(រង្វាស់រង្វាល់) បុព្វបទនៃខ្នាតដែលមានតម្លៃស្មើ ១០០ ឯកតា ហើយមាននិមិត្តសញ្ញា <h> ។ ឧ. បើខ្នាតជាក្រាម ១ ហិកតូក្រាម (1 hg) ស្មើនឹង១០០ក្រាម (100 g)។