ហិង្គុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិង្គុ (ហិង-គុ ) ន. (សំ. បា. ) មហាហិង្គុ ។