ហិង្គុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិង្គុល ន. (បា. ហិង្គុល ឬ ជាតិហិង្គុល ) ជាតិហិង្គុល (ច្រើន​សរសេរ ជាតហិង្គុល ) ។