ហិង្សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិង្សា ឬ​ ហឹសា (ហិង-សា ) ន. (សំ. បា. ហឹសា ) ការ​បៀតបៀន, ការ​ពាធា , ការ​ធ្វើ​អាក្រក់​រក​គ្នា , ការ​ធ្វើ​ទុក្ខ​គ្នា : មនុស្ស​ត្រូវ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ហិង្សា​រក​គ្នា ។