ហិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិច ប. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ ហក់ , ហើរ , ហោះ​ថា : ហិចហក់ ហក់​ភ្លែត​ចុះ​ភ្លែត​ឡើង ។ ហិចហើរ ហើរ​ឆ្វាត់ឆ្វៀល​ខ្ពស់​ៗ​ទាប​ៗ ។ ហិចហោះ ហោះ​ភ្លែត​ចុះ​ភ្លែត​ឡើង , ហោះ​ឆ្វៀលឆ្វាត់​សន្លឹម​លន្លឹម (ព. កា. ) : ពួក​យក្ស​កំលោះ ស្ទុះ​ឡើង​ហិចហោះ ផ្លោះ​លើ​ជួរ​ភ្នំ បញ្ចេញ​ឫទ្ធី ជា​ភ្លើង​យ៉ាង​ធំ ឆេះ​ឆាប​រង្គំ រង្គាល​ពេញ​ព្រៃ ។