ហិញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិញ ឬ ហេញ គុ. (ព. សា. ) ជូរ​ខ្លាំង , ជូរ​ធ្វើ​មុខ​ស្ញេញ : ជូរ​ហិញ ។