ហិណ្ឌិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិណ្ឌិក ន. (សំ. ) ហោរ : តា​ហិណ្ឌិក​កំពុង​នឹក​រក​ទំនាយ ។ ហិណ្ឌិកាចារ្យ ហោរាចារ្យ ។