ហិណ្ឌូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិណ្ឌូ ន. មនុស្ស​អ្នក​ប្រទេស​ឥណ្ឌា , មាន​ច្រើន​ជាតិ​ច្រើន​ពួក : ពួក​ហិណ្ឌូ , ជាតិ​ហិណ្ឌូ, លទ្ធិ​ហិណ្ឌូ ។ ហិណ្ឌូស្តាន (< ហិណ្ឌូ + ស្ថាន ) ប្រទេស​ជា​ទី​នៅ​នៃ​ពួក​ហិណ្ឌូ (ម. ព. ស្ថាន ផង ) ។ ហិណ្ឌូស្តានី ឬ ហិណ្ឌូស្តានីយ (––នី ;​ < ហិណ្ឌូ + ស្ថានី ) ប្រទេស , ស្រុក, ភូមិ, លំនៅ​នៃ​ពួក​ហិណ្ឌូ (ម. ព. ស្ថានីយ ផង ) ។ល។