ហិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិត កិ. (បា. ហិត “ស្រូប​ខ្យល់​វែង​ៗ , ហឺត” ) ដាក់​ច្រមុះ​ជិត​ស្រូប​ឬ​ស្រង់​យ៉ាង​ស្រាល​ឲ្យ​ដឹង​ក្លិន : ហិត​ផ្កា, ហិត​ក្លិន ។


ហិត • ហិត (ហិ-តៈ ) ន. (សំ. បា. ) ផល​ប្រយោជន៍​, ប្រយោជន៍​ដ៏​ល្អ ;​ សេចក្ដី​សុខ​ក្សេមក្សាន្ត ;​ ការ​ទំនុក​បម្រុង​ឬ​ផ្ចុងផ្ដើម ;​ សំឡាញ់​ភ្ងា ;​ . . . ។ ហិតករ ឬ ហិតការកៈ , ហិតការី , ហិតក្រឹត អ្នក​ធ្វើ​ផល​ប្រយោជន៍​ឲ្យ , អ្នក​ទំនុកបម្រុង​ឬ​ផ្ចុងផ្ដើម​ (បើ​ស្ត្រី​ជា ហិតការិកា , ហិតការិនី ) ។ ហិតពាក្យ ឬ ហិតវាចា សម្ដី​មាន​ផល​ប្រយោជន៍ ។ ហិតមិត្រ មិត្រ​អ្នក​ផ្ចុងផ្ដើម​ផល​ប្រយោជន៍​ឲ្យ ។ ហិតវាទិន ឬ ហិតវាទី អ្នក​ដែល​ពេញ​ចិត្ត​និយាយ​តែ​អំពី​ការ​មាន​ផល​ប្រយោជន៍ (បើ​ស្ត្រី​ជា​ហិតវាទិនី ) ។ ហិតានុពន្ធិន ដែល​ទាក់​ទង​ដោយ​ផល​ប្រយោជន៍, ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ផល​ប្រយោជន៍ ឬ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​សុខ​ក្សេមក្សាន្ត ។ ហិតានុហិតប្រយោជន៍ ផល​ប្រយោជន៍​តូច​ធំ​ឬ​តិច​ច្រើន ។ ហិតេសី (បា. < ហិត + ឯឞិន៑ ) អ្នក​ស្វែងរក​ឬ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ផល​ប្រយោជន៍ (បើ​ស្ត្រី​ជា ហិតេសិនី ) ។ល។