ហិតប្រណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិតប្រណី (––ត័ប-ប្រៈ–– ឬ ––តៈប្រ–– ) ន. (សំ. ) អ្នក​ស៊ើប​ឲ្យ​ដឹង​ការណ៍ , អ្នក​ស៊ើប​ការណ៍ ។