ហិតូបត្ថម្ភកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) curator, curateur ជនដែលតុលាការចាត់តាំងឱ្យអនុវត្តហិតូបត្ថម្ភ។ (ម.ព.ហិតូបត្ថម្ភ)