ហិត​ប្រណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ត័ប-ប្រៈ--ឬ--តៈប្រ-- សំ. ( ន. ) អ្នក​ស៊ើប​ឲ្យ​ដឹង​ការណ៍, អ្នក​ស៊ើប​ការណ៍ ។