ហិត​រោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--តៈ-- បា. ( ន. ) រោគ​ហឺត ។