ហិនលាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หินลาด