ហិប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ហឹប) ។