ហិមពាន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហិ-មៈពាន បា. ( ន. ) (ហិមវន្តុ “មាន​ទឹក​សន្សើម” > ហិមវន្ត; ខ្មែរ​ប្រើ វ > ព, ព > ពា) ប្រទេស​ឬ​ភ្នំ​មាន​ទឹក​សន្សើម : ព្រៃ​ហិមពាន្ត, ភ្នំ​ហិមពាន្ត (ម. ព. ហិមៈ ផង) ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ក្លាយ​ជា ហេមពាន្ត ក៏​មាន, ប្រើ​ក្លាយ​ឃ្លាត​ទៅ​ទៀត​ជា ហេម្បូពាន្ត ក៏​មាន, ព. កា. ប្រើ​ជា ហិមវ័ត, ហេមវ័ត, ហិមវ័ន្ត, ហេមវ័ន្ត, ហេមវា ក៏​មាន; សម័យ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​លេច​ឮ​ឈ្មោះ​ក្នុង​សកល​លោក​ថា ហិមាល័យ ឬ ហិមាលយា (ម. ព. នេះ​ទៀត​ផង) ។