ហិរញ្ញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាញ់ ឬ--រ៉ាន់ បា. ឬ សំ. ( ន. ) ប្រាក់​ឬ​មាស, ប្រាក់​មាស​ឬ​មាស​ប្រាក់ (ទោះ​នៅ​ជា​សាច់​ប្រាក់​ឬ​សាច់​មាស​ក្តី ដែល​រម្លាយ​សិត​ជា​រូប​ប្រាក់​រូប​មាស សម្រាប់​ចាយ​ក្តី); ទ្រព្យ ។ សព្ទ​ទាំង​ពីរ​នេះ​ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​ចំពោះ​តែ “ប្រាក់” ប៉ុណ្ណោះ ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. --រ៉ាញ់-ញៈ ឬ--រ៉ាន់-យៈ, ដូច​ជា ហិរញ្ញ​ការ ឬ ហិរណ្យ-- ជាង​ប្រាក់ (បើ​ស្រ្តី​ជា --ការិកា) ។ ហិរញ្ញ​គព្ភ ឬ ហិរណ្យ​គ័ភ៌ (--គ័ប ឬ --គ័រ) ព្រះ​ព្រហ្ម ។ ហិរញ្ញ​ប័ដ, --បដ្ត ឬ ហិរណ្យ-- ដំបារ​ឬ​បន្ទះ​ប្រាក់; ដំបារ​ប្រាក់​ចារឹក​នាម​ដែល​ព្រះ​រាជា​ទ្រង់​ព្រះ​រាជ​ទាន; ហិរញ្ញ​បត្រ ក្រដាស​ប្រាក់ (ហៅ ធន​បត្រ ក៏​បាន) ។ ហិរញ្ញ​ភណ្ឌ គ្រឿង​ប្រាក់ ។ ហិរញ្ញ​ម័យ ឬ ហិរញ្ញ​សម័យ ឬ ហិរណ្យ-- ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ប្រាក់, ដែល​យក​ប្រាក់​ធ្វើ : របស់​ហិរញ្ញ​ម័យ ។ ហិរញ្ញ​មូល ឬ ហិរណ្យ-- ប្រាក់​ជា​តម្លៃ; ប្រាក់​ដើម, ប្រាក់​ដើម​ទុន ។ ហិរញ្ញ​វត្ថុ ឬ ហិរណ្យ​ព័ស្តុ (--ព័ស) ប្រាក់​សម្រាប់​ចាយ ។ល។ ហិរណ្យ