ហិរញ្ញប្បទាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

financing, financement ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ ការឱ្យខ្ចី ការផ្ដល់ប្រាក់ការផ្ដល់ទុន ឬ ការផ្ដល់ឱ្យនូវធនធាន សម្រាប់ទ្រទ្រង់ ដំណើរការអនុវត្តគម្រោងធុរកិច្ចណាមួយ។ ដំណើរនៃការធ្វើហិរញ្ញប្បទាន គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលឬអ្នកសុំខ្ចី។ ដូច្នេះ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ពាក្យ <<ហិរញ្ញប្បទាន>> គឺ សំដៅដល់ការផ្ដល់និងការទទួលប្រាក់ឬមូលនិធិ សម្រាប់គាំទ្រដំណើរការគម្រោងធុរកិច្ចអ្វីមួយ។

  1. តាមទស្សនាទានទំនើប ពាក្យ <<ហិរញ្ញប្បទាន>> មានពីរប្រភេទគឺ ហិរញ្ញប្បទានទ្រព្យម្ចាស់និងហិរញ្ញប្បទានបំណុល (equity financing and debt financing)។ ហិរញ្ញប្បទានទ្រព្យម្ចាស់ គឺសំដៅដល់ការកៀរគរធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការបោះផ្សាយនិងលក់នូវមូលបត្រទ្រព្យម្ចាស់ (equity securities) ដូចជា សន្លឹកហ៊ុន ជាដើម។ ចំណែកឯហិរញ្ញប្បទានបំណុល គឺសំដៅដល់ការកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយ និងលក់នូវមូលបត្របំណុល (debt securities) ដូចជា សញ្ញាបណ្ណ និង បណ្ណបំណុលដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុឬផ្សារទុន។