ហិរញ្ញរូចី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หิรัญรูจี