ហិរញ្ញ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហិរញ្ញ ឬ ហិរណ្យ) ។