ហិរិ

ពីWiktionary

បា.; សំ. ( ន. ) (ហ្រី) សេចក្ដី​ខ្មាស​ទុច្ចរិត, ខ្មាស​អំពើ​អាក្រក់, ខ្មាស​បាប : មនុស្ស​មាន​ហិរិ ។ ហិរិនិសេធ អ្នក​ដែល​ឃាត់​អំពើ​ទុច្ចរិត​បាន​ដោយ​អំណាច​ហិរិ, អ្នក​ដែល​ទប់​ចិត្ត​មិន​ធ្វើ​អំពើ​អាក្រក់ ព្រោះ​មាន​ហិរិ (បើ​ស្រ្តី​ជា ហិរិ​និសេធា) ។ ហិរិ​មន្ត (--ម៉ន់) អ្នក​មាន​ហិរិ : មនុស្ស​ហិរិ​មន្ត (បើ​ស្រ្តី​ជា​ហិរិ​មតី ឬ --មន្តី) ។ ហិរិ​ឱត្តប្បៈ ឬ ហិរោត្តប្បៈ (--ឱត-ត័ប-ប៉ៈ ឬ ហិរោត-ត័ប-ប៉ៈ) ហិរិ និង ឱត្តប្បៈ (សេចក្ដី​ខ្មាស​បាប​និង​សេចក្ដី​ខ្លាច​បាប) : ហិរិ​ឱត្តប្បៈ​ជា​ធម៌​សំខាន់​របស់​មនុស្ស ។ល។ ហិរី