ហិរោត្តប្បៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ហិរិ និង ឱត្តប្ប ឬ ឱត្តប្បៈ) ។