ហីនយាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៈ-- សំ. បា. ( ន. ) យាន​ថោក​ទាប; យាន​តូច ។ គុ. ដែល​មាន​យាន​ថោក​ទាប​ឬ​តូច ។ ឈ្មោះ​លទ្ធិ​ឬ​ពួក​ពុទ្ធ​សាសនិក​ដែល​ជា​គូ​គ្នា​នឹង​មហា​យាន​កើត​មាន​ឡើង​ដោយ​ពួក​មហា​យាន​សន្មត​ហៅ, សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “យាន​តូច​ឬ​មាន​ធម៌​ជា​យាន​នាំ​សត្វ​ដ៏​តូច”; ហៅ ថេរ​វាទី ឬ ទក្ខិណ​និកាយ ក៏​បាន (ម. ព. មហា​យាន ផង) ។