ហីរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រៈ សំ. ( ន. ) ពេជ្រ ។ ហីរ​ការ ជាង​ច្នៃ​​ពេជ្រ (ស្រ្តី​ជា ហីរ​ការិកា) ។