ហឹរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​រស​ផ្សា​ក្តៅ​ឆួល (ដូច​យ៉ាង​រស​ម្ទេស​ខ្មាំង, ម្រេច) : រស​ហឹរ, សម្ល​ហឹរ (និយាយ​ក្លាយ​ជា ហើរ ក៏​មាន ប៉ុន្តែ​មិន​ដែល​សរសេរ​ទេ ដូច​ជា ខ្នុរ, ឆ្នាំ​កុរ, សម្បុរ ដែល​និយាយ​ក្លាយ​ជា ខ្នោរ, ឆ្នាំ​កោរ, សម្បោរ នោះ​ដែរ) ។