ហឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​លាន់​មាត់​ឬ​ហ៊ោ​ដោយ​អស្ចារ្យ, ដោយ​រីករាយ​សប្បាយ​ខ្លាំង​ឬ​ដោយ​ចំអក​ឲ្យ​គ្នា ។