ហុកសិប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ប. សំ. ) (ហកសិប អ. ថ. ហុកស៊ិប < ហុក “ប្រាំ​មួយ” + ស៊ិប “ដប់” ដប់​ប្រាំ​មួយ​ដង (៦០) ។