ហុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) មូរ​រុំ​ព័ទ្ធ​ជា​សំណុំ, ជា​ដុំ​មូល : ហុង​អំបោះ ។ ខ្ចប់​ដោយ​ក្រដាស​​ឲ្យ​ជា​កញ្ជប់​រាង​មូល​ឈរ​ឬ​ចង​ក្រ​បួច​សំពត់​ឲ្យ​ជា​ថង់​រាង​មូល​ឈរ​ច្រក​គ្រាប់​អ្វី​ៗ : ហុង​ស្ករ-ស, ហុង​អង្ករ ។ ចម្អិន​សាច់​ជ្រូក​ដោយ​គ្រឿង​ផ្សំ​ស្រដៀង​នឹង​ខ : ហុង​សាច់​ជ្រូក ។ គុ. សាច់​ជ្រូក​ហុង ។

( ន. ) សាច់​ជ្រូក​ដែល​ចម្អិន​ដោយ​ផ្សំ​គ្រឿង​ស្រដៀង​នឹង​ខ : ហុង​ជ្រូក ។ រមូរ​សរសៃ​អំបោះ​ឬ​ខ្សែ​ឆ្មារ​ដែល​មូរ​រុំ​ព័ទ្ធ​ជា​ដុំ​មូល : អំបោះ​មួយ​ហុង ។ គុ. ដែល​ហុង​ហើយ : អំបោះ​ហុង; ជ្រូក​ហុង ។