ហុងទឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបារាំងធ្លាក់