ហុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​កាន់​អ្វី​ៗ​ដោយ​ដៃ​តែ​ម្ខាង​ប្រយោល : ហុច​បារី​ឲ្យ ។ លូក​ដៃ​ឬ​ជើង​ម្ខាង​ប្រយោល​ទៅ​រក : ហុច​ដៃ, ហុច​ជើង ។ ព. ប្រ. បោះ​សម្តី​ទៅ​រក : ហុច​សម្តី​ឲ្យ​ដឹង​ចិត្ត ។ ប្រគល់​ខ្លួន​ឬ​សម្តែង​ខ្លួន​ប្រើប្រាស់​តាម​ត្រូវ​ការ : ហុច​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រើ ។ គុ. ដែល​មាន​លំនាំ​ឬ​ដំណើរ, សណ្ឋាន​ដូច​ជា​ហុច : មនុស្ស​ជើង​ហុច មនុស្ស​មាន​ជើង​ពិការ​ដើរ​ទៅ​មាន​លំនាំ​ដូច​ជា​ហុច​ៗ​ភ្លឹង​ៗ ។