ហុតទឹកសំឡឹងកាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មានន័យថា ធ្វើអ្វីមួយដោយចង់បានការតបស្នងត្រឡប់មកវិញ។