ហុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផ្សាយ​អណ្តែត​ឡើង, ផ្សាយ​អណ្តែត​ដង្គោល​ឡើង : ផ្សែង​ហុយ ឬ ហុយ​ផ្សែង, ហុយ​ធូលី ។ បាយ​ហុយ​ៗ បាយ​ក្តៅ​ៗ ដែល​នៅ​មាន​ផ្សែង​ហុយ ។ ផ្សាយ​ចេញ : ហុយ​ក្លិន​ស្អុយ​ចេញ​ពី​ក្នុង​ក្តារ​មឈូស ។ ព. ប្រ. ផ្សាយ​ខ្ចរខ្ចាយ, លេច​ឮ​សាយ​សុស : ហុយ​កេរ្តិ៍​អាក្រក់​ទៅ​សព្វ​ស្រុក ។ ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​ហុយ​ហ្ន៎ះ ! ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​លេច​ឮ​ត​ទៅ​ទៀត​ហ្ន៎ះ ។

( ន. ) រន្ធ​ផើយ : ជាស​ចេញ​តាម​រន្ធ​ហុយ (ម. ព. រន្ធ ទៀត​ផង) ។