ហូម៉ូនេអង់ឌែតាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Homo neandertalensis, (L'homme de Neanderthal) មនុស្សបុរេប្រវត្តិ ដែលគេបានរកឃើញ នៅជ្រលងភ្នំនេអង់ឌែរតាល់ (ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់)។ ហូម៉ូនេអង់ឌែរតាល់មានកម្ពស់ប្រហែល ១,៧០ ម៉ (បុរស) និង ១,៦០ ម៉ (ស្ត្រី)។ បុរសមានទម្ងន់ប្រហែល ១០០ គ.ក្រ.។