ហូម៉ូសាព្យាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (វគ្គីសាស្ត្រ) Homo Sapiens, L'homme qui pense មនុស្សបុរេប្រវត្តិ និងមានន័យថា មនុស្សចេះគិត (L'homme qui pense)។ ចេញដំណើរពីទ្វីបអាហ្វ្រិក ហូម៉ូសាព្យាង ទៅរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប និង ទ្វីបដទៃទៀត។