ហូម៉ូហាប៊ីលីស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Homo Habilis, Homme habile មនុស្សបុរេប្រវត្តិដំបូង ដែលចេះយកថ្មមកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ ពួកគេរស់នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតជាក្រុមៗ មានកម្ពស់ ១,៤០ ម៉ និង មានទម្ងន់ ចន្លោះ ៣០ និង ៤០ គ.ក្រ.។ ហូម៉ូហាប៊ីលីស មានន័យថា មនុស្សប៉ិនប្រសប់ (Homme habile)។