ហូម៉ូអេរ៉ិចទូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (វគ្គីសាស្ត្រ) Homo Erectus, Homo Erectus (Homme debout) មនុស្សបុរេប្រវត្តិ ត្រូវបានរកឃើញនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរ (ពីព្រោះជាទ្វីបដែលមានកំដៅជាងគេ នៅសម័យដែលភពផែនដីត្រជាក់ខ្លាំង)។ ហូម៉ូអេរ៉ិចទូស មានមាឌធំជាងមុន មានកម្ពស់ប្រហែល ១, ៥០ម៉ និង មានទម្ងន់ប្រហែល ៥០គ.ក្រ.។ ហូម៉ូអេរ៉ិចទូស ដែលមានន័យថាមនុស្សឈរ (Homme debout) បានរកឃើញភ្លើងកាលពី៥០០០០០ ឆ្នាំមុន។