ហួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្ហើប​ក្របួច​បបូរ​មាត់​បញ្ចេញ​សូរ​សព្ទ​តូច​គ្រលួច (ច្រើន​ប្រើ​ជា​បទ​ភ្លេង) : ហួច​បទ​អុំ​ទូក ។