ហួញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) គ្រែត; ស្ញូញ (ចំពោះ​តែ​ជូរ) : អម្ពិល​ជូរ​ហួញ; មុខ​ជូរ​ហួញ ។