ហួម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ស្ងាប​ខ្លាំង : ស្ងាប​ហួម ។