ហួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ឈឺ​អួល​ស្រយង់​ខ្លាំង​ដោយ​មាន​ប៉ៈ​ទង្គុកទង្គិច​ត្រូវ​សរសៃ​អណ្ឌៈ ។