ហួស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កន្លង​ឬ​រំលង​ហើយ : ហួស​ពេល ។ ផុត​រលត់ (ស្លាប់) : ហួស​ហើយ (ព. សា.) ។ គុ. , កិ. វិ. ឬ និ. ដែល​កន្លង, រំលង; លើស, លើស​លុប, លើស​លែង, ក្រៃលៃង; លុប​លើ; ជ្រុល; ជាង;... ។ ហួស​កម្លាំង លើស​ពី​កម្លាំង, លុប​លើស​កម្លាំង ។ ហួស​ការ ជ្រុល​ការ, អស់​អំណាច​ការ; ខូច​ការ ។ ហួស​កំណត់ លើស​ពី​កំណត់ ។ ហួស​កំណោស លើស​ប្រមាណ, លើស​កំណត់ ។ ហួស​ខ្នាត លើស​ពី​ខ្នាត ។ ហួស​គំនិត អស់​គិត​ទៅ​ទៀត​កើត ។ ហួស​ចិត្ត ហួស​គំនិត, ហួស​គិត ។ ហួស​ប្រមាណ លើស​ពី​ប្រមាណ ។ ហួស​ពេក ជ្រុល​ពេក ។ ហួស​មាឌ ឬ --មាត្រ លុប​មាឌ ។ ហួស​វិស័យ ផុត​វិស័យ, ក្រៅ​វិស័យ ។ ហួស​ហេតុ ក្រៃលែង​ជាង​ហេតុ ។ ហួស​ពី​នោះ​ទៅ រំលង​ពី​នោះ​ទៅ ។ ចេះ​ហួស ចេះ​ជ្រុល ។ ចេះ​ហួស​គេ ចេះ​ជាង​គេ ឬ​ចេះ​លើស​គេ ។ល។