ហើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) របើក​ងើប​ឃ្លាត​ពី​ទី​ប្រក្រតី : ក្តារ​ជញ្ជាំង​ហើប ។ អណ្តែត​ងើប​ខ្ពស់​ឡើង : លុះ​កើប​យក​ស្រូវ​ខ្លះ​ចេញ​ទៅ មាឌ​ទូក​ហើប​ពី​ក្នុង​ទឹក​បាន មួយ​ចំអាម ។ លើក​ឬ​ក្រោក​ឲ្យ​ឃ្លាត​ឡើង​បន្តិច (បង្ហើប) : ទាញ​ឡើង​ឲ្យ​ហើប, លើក​មិន​ហើប; ក្រោក​មិន​ហើប​ពី​កន្ទេល ។ បញ្ចេញ​វាចា​ឬ​ចេញ​ស្តី : ទុក​ជា​ស្តី​ឲ្យ​យ៉ាង​ណា​ក៏​មិន​ហ៊ាន​ហើប ។ ហើប​មាត់ បើក​មាត់​ឬ​ហា​មាត់​ស្តី ។ ហើប​មាត់​មិន​រួច ស្ងៀម​ឈឹង; ស្តី​ថា​មិន​កើត, មិន​ហ៊ាន​ស្តី​ថា ។ ហើប​ហា ហា​មាត់​ឬ​បើក​មាត់​ស្តី ។ល។