ហើម​ស្រក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ជំងឺ​មួយ​ប្រភេទ ហើម​ៗ​ស្រក​ៗ​សា​ចុះ​សា​ឡើង​រឿយ​ៗ : ជំងឺ​ហើម​ស្រក ។